Calibration คือขั้นตอนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้สร้างความหนักแน่นว่าวัสดุอุปกรณ์วัดที่ใช้งานอยู่นั้น ยังคงมีคุณภาพและกฏเกณฑ์แม่นยำ เหมาะสมแก่การนำไปใช้งานในกระบวนการผลิต สำหรับพาไปสู่ข้อสรุปสุดท้ายนี้ก็คือสินค้าที่ผลิตออกมาได้อย่างมีความสามารถได้มาตรฐานที่โรงงานสรุป เพราะว่าการสอบเทียบอุปกรณ์วัด (Calibration) คือการเปรียบเทียบค่าของอุปกรณ์วัดของโรงงาน กับค่าหลักเกณฑ์ของห้องทดลองสอบเทียบที่อาจจะสอบกลับได้สู่กฏเกณฑ์แห่งชาติ หรือไม่ก็กฏเกณฑ์ระหว่างประเทศชาติได้ โดยในการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) จะต้องเสนอค่าความไม่แน่นอนของอัตราวัด ด้วยเป็นประจำ ในสมัยปัจจุบัน ทุกกฏเกณฑ์สากล จะมีข้อปฎิบัติที่กล่าวถึงการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ทั้งปวง

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ TIC มีกฏเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ได้รับการรับประกันเกณฑ์สากล มีอุปกรณ์เกณฑ์จากทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา สามารถสอบกลับถึงมาตรฐานนานาชาติ  เจ้าหน้าที่ที่กระทำการสอบเทียบมีความชำนาญ ความชำนาญและประวัติการฝึกหัดอย่างครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน รับรองช่วงเวลาสอบเทียบ 7 – 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งยืนยันการสอบเทียบ บริการรองรับ – ส่งวัสดุอุปกรณ์วัดของท่านฟรี บริการแจ้งเตือนผู้ซื้อเมื่อครบรอบการสอบเทียบ มีบริการทำสัญญาจ้างสอบเทียบรวมต่อเดือน ไม่ก็ ต่อปี โดยมีส่วนลดเยี่ยม มีบริการวางขายอุปกรณ์วัดพร้อมทั้งดูแลทางอุตสาหกรรมทุกชนิด เพราะว่าในเรื่องที่สั่งซื้อหาของซื้อของขายพร้อมบริการสอบเทียบ มีส่วนลดค่าสอบเทียบ 20 % รับขอความเห็นคำถามด้วยว่างานสอบเทียบ โดยทีมบุคลากรที่มีความชำนาญ

เรื่องอุปกรณ์วัด อยู่เหนือเครือข่ายการให้บริการ ห้องปฏิบัติการยินดีส่งสอบเทียบเคลื่อนยังห้องปฏิบัติการอื่น โดยจะรับผิดชอบในการรองรับ – ส่งเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลาย