การนำอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆ

cocoon-club.org

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเราหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงานหรอด้านความบันเทิง ซึ่งอินเตอร์เน็ตยังช่วยในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การทำงาน การศึกษาหาความรู้ ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันดีขึ้น นอกจากนี้หน่วยงานราชการต่างๆ ก็นำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการติดต่อประสานงานกับทางราชการ ในธุรกิจการโรงแรม ก็ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการลูกค้าผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เพราะสามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังนำมาประยุกต์ใช้กับด้านการศึกษา ห้างสรรพสินค้า ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ รวมทั้งด้านการสื่อสาร และสำนักงาน อีกมากมาย
– สำหรับด้านการศึกษา โดยการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียน การสอน มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลายอย่าง สอนด้วยสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย ห้องเรียนสมัยใหม่ รูปแบบของสื่อที่นำมาใช้ในด้านการเรียนการสอน ก็มีหลากหลาย
– สำหรับห้างสรรพสินค้า โดยใช้ในการทำงาน อย่างเช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องคิดเงิน การรูดบัตรการทำงานของพนักงาน เพราะพนักงานห้างสรรพสินค้าค่อนข้างจะมาก การเช็คสต๊อคสินค้า
– สำหรับด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ซึ่งนำมาใช้ในด้านการลงทะเบียนผู้ป่วย การทำบัตร การทำประวัติผู้ป่วย การจ่ายยา การชำระเงิน และยังเป็นเครื่องมือให้กับแพทย์ผู้รักษา ซึ่งปัจจุบันนี้การตรวจรักษาของแพทย์นั้นมีการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย โดยที่แพทย์ตรวจเสร็จก็สามารถสั่งยาผ่านระบบได้เลย
– สำหรับด้านการสื่อสาร เพราะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั้งภาพและเสียงได้ทุกที่และทุกเวลา
– สำหรับด้านสำนักงาน โดยการนำระบบอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ จัดเข้าข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน รัฐบาล เอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของธุรกิจส่วนตัวก็ตาม ล้วนแล้วแต่นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการงานเนื่องจากมีความทันสมัย รวดเร็ว รู้ทัน รอบคอบและสามารถตรวจสอบได้และยังช่วยลดเวลาในการทำงานให้น้อยลง แต่ได้ผลผลิตมากขึ้น เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยคิดบัญชี การสร้างกราฟ แผนภูมิ ออกแบบงานลักษณะต่างๆ แต่ระบบคอมพิวเตอร์ก็มีข้อเสียด้วยเช่นกัน เพราะการจ้องมองคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ มีผลเสียต่อสายตาซึ่งทำให้สายตา ผิดปกติ มีอาการแสบตา เวียนศรีษะ นอกจากนั้นยังมีผลต่อสุขภาพจิตอีกด้วย ดังนั้นจึงควรใช้งานอย่างพอเหมาะพอควรเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

This entry was posted in อินเตอร์เน็ต and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.