การประยุกต์แบบมัลติมีเดียบนอินเทอร์เน็ตมีมากมายตั้งแต่การใช้ในระบบสื่อสารระหว่างกัน

17

เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ขยายกว้างขวางออกไปอย่างรวดเร็ว โครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม จึงต้องพัฒนาให้สามารถรองรับได้อย่างเหมะสมกับปริมาณการใช้ข้อมูลข่าวสาร การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการประยุกต์ใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ เริ่มแรกจากการรับส่งข้อมูลข่าวสารด้วยตัวหนังสือ ต่อมาจึงมีการพัฒนาให้ใช้ข้อความ และรูปภาพกราฟิก เมื่อระดับความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ดีขึ้น คือ สามารถประมวลผล รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอได้เป็นอย่างดี ไมโครคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจึงเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานกับสื่อประสมได้หลายสื่อ เราเรียกสื่อประสมหลายสื่อนี้ว่า มัลติมีเดีย

หากพิจารณาที่เครื่องคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียจะพบว่า คอมพิวเตอร์มีระดับความสามารถของซีพียู ที่คำนวณได้รวดเร็วมากขึ้น มีหน่วยความจำซึ่งเก็บข้อมูลได้มาก รวมถึงหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง เช่น ฮาร์ดดิสก์ และซีดีรอมที่มีความจุเพิ่มขึ้น การแสดงผล ก็ได้ภาพที่ละเอียด และมีจำนวนสีมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้ การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต จึงได้รับการพัฒนา เพื่อให้ใช้งานบนระบบเวิลด์ไวด์เว็บที่เก็บข้อมูลข่าวสารในรูปแบบมัลติมีเดีย คือ มีการเก็บภาพเสียง และข้อมูลแบบวิดีโอ ผู้ใช้สามารถเรียกภาพและวิดีโอเหล่านี้ มาแสดงผลบนเครื่องของตนเองได้

การประยุกต์แบบมัลติมีเดียบนอินเทอร์เน็ตมีมากมาย ตั้งแต่การใช้ในระบบสื่อสารระหว่างกัน เช่น การส่งข้อความและเสียง ในรูปแบบเมล์เสียง (Voice mail) การโต้ตอบพูดคุยผ่านอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า อินเทอร์เน็ตโฟน การประชุมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Net Meeting) การประยุกต์ในเรื่องการกระจายสัญญาณบนเครือข่าย เช่น การตั้งสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ และกำลังพัฒนาเป็นเว็บทีวี กล่าวคือ สามารถส่งทีวีไปบนเครือข่าย โดยผู้ชมได้บราวเซอร์เรียกชมได้

การใช้งานอินเทอร์เนตในเชิงพาณิชย์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทุกวันนี้บริษัทต่างสนใจสร้างโฮมเพจของตนเอง ไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การทำธุรกิจบนอินเทอร์เนตเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น ตั้งแต่การค้าร้านขายของเป็นชอปปิ้งมอลล์ จนถึงร้านค้าปลีก โดยมีรายการสินค้าให้เลือกซื้อ แนวโน้มการทำธุรกิจบนเครือข่ายจะเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่การนำเอาเอกสารเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า การให้บริการข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนบริการลูกค้าในลักษณะให้คำปรึกษา ตลอดจนการโต้ตอบจดหมาย และแก้ไขปัญหา เมื่อลูกค้ามีปัญหาให้แก้ไข สิ่งที่สำคัญ และกำลังได้รับการความสนใจในวงการธุรกิจคือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการสร้างระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียก ว่า ดิจิตอลแคช การโอนย้ายเงินระหว่างธนาคาร ทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้สะดวกขึ้น การทำธุรกิจโดยใช้เครือข่ายเชื่อมโยง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน จะมีบทบาทที่สำคัญต่อไป

This entry was posted in อินเตอร์เน็ต. Bookmark the permalink.

Comments are closed.